294/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 169/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
294

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákonů č: 173/1968 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 47/1973 Sb. a č. 179/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 3 včetně nadpisu zní:


"§ 3

Věznice

      Trest se vykonává ve věznici nebo v samostatném oddělení vazební věznice (dále jen "věznice").".

      2. § 4 se vypouští.

      3. Oddíl 2 včetně poznámky č. 1) zní:


"Oddíl 2

Diferenciace výkonu trestu

§ 5

Typy věznic

      (1) Věznice se člení podle míry vnější ostrahy, zajištění bezpečnosti a způsobu uplatňování resocializačních programů do čtyř základních typů (stupňů):

a)
s dohledem,

b)
s dozorem,

c)
s ostrahou,

d)
se zvýšenou ostrahou.

      (2) Zřizuje se zvláštní typ nebo zvláštní oddělení věznic pro mladistvé členěné podle odstavce 1, do kterých se umísťují odsouzení, kteří ve výkonu trestu nedovršili osmnáctý rok svého věku, nebo o nichž tak rozhodl soud (dále jen "mladiství").

      (3) V rámci jedné věznice mohou být zřízena oddělení různých základních typů, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

      (4) Diferencovaným výkonem trestu v jednotlivých typech věznic se sleduje, aby méně narušení odsouzení vykonávali trest odděleně od více narušených odsouzených a aby v nápravně výchovné činnosti u odsouzených, u nichž to vyžaduje vyšší stupeň nebo povaha jejich narušení, se uplatňovaly účinnější prostředky k jejich nápravě. Obdobně diferencovaně se volí též formy a metody pracovní výchovy a kulturně výchovné práce, rozsah oprávnění samosprávy, stupeň vnější ostrahy a způsob zajištění bezpečnosti.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU