293/1993 Sb.Zákon o výkonu vazby

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
293

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1993

o výkonu vazby


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

      Účelem zákona je upravit podmínky výkonu vazby v trestním řízení, zejména stanovit práva a povinnosti osob ve vazbě, postavení příslušníků a občanských pracovníků Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba") při zajišťování výkonu vazby a upravit dozor nad tímto výkonem.


§ 2

Zásady výkonu vazby

      Dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na toho, kdo byl vzat do vazby (dále jen "obviněný"), hledět, jako by byl vinen. Během výkonu vazby smí být obviněný podroben jen těm omezením, která jsou nutná ke splnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu1) a k zachování stanoveného vnitřního pořádku. Ve výkonu vazby nesmí být ponižována lidská důstojnost obviněného a nesmí být podrobován fyzickému ani psychickému nátlaku.

§ 3

Orgány zajišťující výkon vazby

      (1) Ostrahu obviněných a další úkoly vyplývající z výkonu vazby zajišťuje Vězeňská služba.

      (2) Vězeňská služba je vůči obviněnému oprávněna použít pouze taková omezení a donucovací prostředky, které připouští zákon.2)


§ 4

Místo výkonu vazby

      Vazba se vykonává ve vazební věznici nebo ve zvláštním oddělení věznice (dále jen "věznice").HLAVA II

PŘIJÍMÁNÍ, UMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ OBVINĚNÝCH

§ 5

Přijímání obviněných

      (1) Do výkonu vazby lze přijmout obviněného jen na písemný příkaz soudu vydaný na základě rozhodnutí o vzetí do vazby. Toto rozhodnutí musí být k písemnému příkazu připojeno. Přijímání do výkonu vazby se provádí nepřetržitě.
. . .

Obsah předpisu:
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Zásady výkonu vazby
§ 3 - Orgány zajišťující výkon vazby
§ 4 - Místo výkonu vazby
HLAVA II - PŘIJÍMÁNÍ, UMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ OBVINĚNÝCH
§ 5 - Přijímání obviněných
§ 6 - Umísťování obviněných do cel
§ 7  
§ 8 - Výkon vazby se zmírněným režimem
§ 9 - Základní vybavení cel
§ 10 - Propuštění obviněných
HLAVA III - PRÁVA A POVINNOSTI OBVINĚNÝCH
§ 11 - Stravování obviněných
§ 12 - Vystrojování obviněných
§ 13 - Korespondence
§ 14 - Návštěvy obviněných
§ 15 - Duchovní a sociální služby
§ 16 - Nákup potravin a věcí osobní potřeby, přijímání balíčků a peněz
§ 17 - Uspokojování kulturních potřeb
§ 18 - Péče o zdraví
§ 19 - Zaměstnávání obviněných
§ 20 - Ochrana práv obviněných
§ 21 - Povinnosti obviněných
HLAVA IV - VYŘIZOVÁNÍ KÁZEŇSKÝCH PŘESTUPKŮ OBVINĚNÝCH
§ 22 - Kázeňské přestupky, kázeňské tresty a ochranná opatření zabrání věci
§ 23 - Řízení o kázeňských přestupcích a o zabrání věci
§ 24  
HLAVA V - VÝKON VAZBY NA MLADISTVÝCH
§ 25 - Obecné ustanovení
§ 26 - Zvláštní ustanovení
HLAVA VI - VÝKON VAZBY NA CIZINCÍCH
§ 27 - Obecné ustanovení
§ 28 - Zvláštní ustanovení
HLAVA VII  
§ 29 - Dozor a kontrola nad výkonem vazby
HLAVA VIII - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30  
§ 31  
§ 32  
Zavřít
MENU