290/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
290

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1993,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon
a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákonů č. 120/1962 Sb.,č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb., č. 545/1990 Sb., č. 490/1991 Sb. a č. 557/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 zní:


"§ 1

      Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.".

      2. V § 7 odst. 3 písm. b) větě druhé se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".

      3. V § 8 odst. 3 písm. b) větě druhé se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".

      4. V § 13 se slovo "zřejmě" nahrazuje slovy "zcela zjevně" a slova "povaze a nebezpečnosti" se nahrazují slovem "způsobu".

      5. V § 17 odst. 1 se slova "československého zákona" nahrazují slovy "zákona České republiky".

      6. V § 17 odst. 3 věta první zní: "Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území republiky na palubě lodi nebo letadla, které jsou registrovány v České republice.".

      7. § 18 zní:


"§ 18

      Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU