286/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 11. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
286

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 1 zní:

      "(1) Účelem tohoto zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování").".

      2. Poznámka č. 1) k § 1 odst. 2 zní:

___________________
"1)
§ 44 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění zákonů č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb. a č. 600/1992 Sb.".

      3. § 2 odst. 1 písm. a) zní:

"a)
fyzické a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"),".

      4. § 2 odst. 2 zní"

      "(2) Na svazy podnikatelů, komory, živnostenská společenstva a jiné formy sdružování podnikatelů (dále jen "sdružení podnikatelů"), pokud jejich činnost může ovlivňovat hospodářskou soutěž, se ustanovení tohoto zákona použijí obdobně.".

      5. V § 2 odst. 4 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU