233/1993 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. září 1993 Autor předpisu: Ministerstvo hospodářství
Přijato: 17. srpna 1993 Nabývá účinnosti: 3. září 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
233

VYHLÁŠKA

ministerstva hospodářství

ze dne 17. srpna 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988 Sb.,
o certifikaci výrobků      Ministerstvo hospodářství podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb., stanoví:


Čl. I

      Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988 Sb., o certifikaci výrobků, se mění a doplňuje takto:

      1. § 8 odst. 1 zní:

      "(1) Česká certifikační značka (dále jen "značka") je uvedena v příloze této vyhlášky. Vedle této značky může být umístěn kód státní zkušebny, která provedla certifikaci.".

      2. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:


"§ 9a

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU