232/1993 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. září 1993 Autor předpisu: Ministerstvo hospodářství
Přijato: 17. srpna 1993 Nabývá účinnosti: 3. září 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
232

VYHLÁŠKA

ministerstva hospodářství

ze dne 17. srpna 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo hospodářství podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, stanoví:


Čl. I

      Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

      1. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Přechodné ustanovení

      Dosavadní schvalovací značku obecnou, schvalovací značku odolnosti v určitém prostředí se ztíženými klimatickými nebo jinými podmínkami, státní značku jakosti nebo značku prvního stupně jakosti lze používat i nadále, pokud příslušné rozhodnutí státní zkušebny o hodnocení nebo schvalování výrobků nabylo právní moci před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU