213/1993 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 9. července 1993 Nabývá účinnosti: 13. srpna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 13/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
213

ZÁKON

ze dne 9. července 1993,

kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích
(silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb., se doplňuje takto:

      1. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 a 3, které znějí.

      "(2) Správce dálnic vymezí na základě rozhodnutí vlády úseky dálnic, které lze užívat pouze za cenu sjednanou podle cenových předpisů.1) Vymezené úseky dálnic, s výjimkou úseků uvedených do provozu do 1. ledna 1993, je správce dálnic povinen předem zveřejnit v Obchodním věstníku.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU