199/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. července 1993 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 353/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
199

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, se mění a doplňuje takto:


      1. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
tuzemskem území České republiky kromě svobodných celních pásem a svobodných celních skladů,

b)
zahraničím to území, které není tuzemskem,

c)
vývozem vybraných výrobků jejich propuštění do režimu vývozu1) nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku,1a)

d)
dovozem vybraných výrobků jejich propuštění do volného oběhu2) nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení,2a)

e)
správcem daně příslušný územní finanční orgán (dále jen "finanční orgán");3) při dovozu vybraných výrobků celní orgán,4)

f)
daňovou povinností skutečná daňová povinnost za zdaňovací období podle § 14 odst. 1 nesnížená o nárok na vrácení daně uplatněný podle § 12 za stejné zdaňovací období,

g)
vyskladněním

1.
fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně (§ 3) z prostor, kde jsou vyráběny nebo skladovány, pro splnění smluvního závazku,5)

2.
použití vybraných výrobků pro výrobu výrobků, které nejsou předmětem daně,

3.
použití vybraných výrobků pro vlastní potřebu plátce daně, příslušníků jeho domácnosti a osob jemu blízkých,7) jeho zaměstnanců, členů a společníků a příslušníků jejich domácností a osob jim blízkých,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU