196/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. července 1993 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
196

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se za slova "zboží z dovozu a" vkládá slovo "nepravidelná" a vypouštějí se slova "s výjimkou pravidelné přepravy osob".

      2. § 2 odst. 1 písm. a) zní:

"a)
dodání zboží a převod nemovitostí včetně dodání stavebních objektů a stavebních prací, a to i formou smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, při které dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření, pokud tento zákon nestanoví jinak; za zdanitelné plnění se nepovažuje převod pozemků,".

      3. V § 2 odst. 1 se na konec odstavce připojuje tato věta: "U subjektů, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, se za zdanitelné plnění považují plnění, u nichž příjmy z těchto plnění podléhají dani z příjmů.1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

___________________________________________

"1a)
§ 18 odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

      4. V § 2 odst. 2 písm. a) se na konec textu doplňují slova: "pokud tento zákon nestanoví jinak,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU