168/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. května 1993 Nabývá účinnosti: 22. června 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
168

ZÁKON

ze dne 18. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.
a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:


      1. V § 31 odst. 5 v prvé větě se za slovo "sanaci" vkládají slova ", která obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů,14a)".

      Poznámka č. 14a) zní:
________________________________________
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU