166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. května 1993 Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
166

ZÁKON

ze dne 20. května 1993

o Nejvyšším kontrolním úřadu


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Tento zákon upravuje postavení, působnost, organizační strukturu a činnost Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "Úřad").

      (2) Zákon dále stanoví práva a povinnosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "prezident Úřadu"), viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "viceprezident Úřadu"), členů Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "člen Úřadu"), Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "Kolegium Úřadu"), senátů Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "senát Úřadu"), Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "Kárná komora Úřadu") a pracovníků Úřadu.


ČÁST DRUHÁ

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU

§ 2

      (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky.

      (2) Sídlem Úřadu je Praha.

      (3) Úřad může užívat znaku České republiky.


§ 3

      (1) Úřad vykonává kontrolu

a)
hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi v jejich samostatné působnosti,

b)
státního závěrečného účtu České republiky,

c)
plnění státního rozpočtu České republiky,

d)
hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a s prostředky, za něž převzal stát záruky,

e)
vydávání a umořování státních cenných papírů,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE ÚŘADU
§ 7 - Orgány Úřadu
§ 8 - Prezident Úřadu a viceprezident Úřadu
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Členové Úřadu
§ 12  
§ 13 - Kolegium Úřadu
§ 14 - Senáty Úřadu
§ 15 - Kontroloři
ČÁST ČTVRTÁ - ČINNOST ÚŘADU
§ 16 - Mezinárodní spolupráce
§ 17 - Plán kontrolní činnosti
§ 18 - Výroční zpráva
§ 19 - Kontrolní řád
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
ČÁST PÁTÁ - FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ÚŘADU
§ 32 - Financování Úřadu
§ 33 - Hospodaření s rozpočtovou kapitolou Úřadu
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 34 - Kárná odpovědnost
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Kárná komora Úřadu
§ 38  
§ 39 - Kárné řízení
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Kárné opatření
§ 45 - Věstník Úřadu
§ 46 - Platy, požitky a náhrady
§ 47  
§ 48  
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
Zavřít
MENU