162/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. května 1993 Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
162

ZÁKON

ze dne 19. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      1. V § 3 písm. a) zní:

"a)
chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady,".

      2. V § 3 písm. h) a i) znějí:

"h)
nebezpečným druhem zvířete takový druh, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky, může ohrozit zdraví a život člověka, který se pak může dopustit týrání jedince tohoto druhu; nebezpečné druhy zvířat stanoví ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo") vyhláškou,

i)
utrpením stav zvířete, který je způsobován nepřirozenými podněty vyvolávajícími strach, zranění, bolest, zdravotní poruchy nebo až smrt,".

      3. V § 3 se vkládají nová písmena l) a m), která znějí:

"l)
porážkou usmrcení hospodářského zvířete za účelem využití jeho produktů,
m)
utracením bezbolestné usmrcení zvířete,".

      Dosavadní písmena l) až s) se označují písmeny n) až u).

      4. V § 4 písm. c) bod 1 včetně odkazu pod čarou zní:

"1.
omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak,1a)

_____________________________________
1a)
Např. vyhláška č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat, vyhláška č. 121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU