161/1993 Sb.Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. května 1993 Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
161

ZÁKON

ze dne 19. května 1993

o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Účel zákona

      Tento zákon upravuje všeobecné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"), na jehož základě je poskytována zdravotní péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním v rozsahu stanoveném tímto zákonem a Zdravotním řádem.".

      2. V nadpisu § 2 a v odstavcích 1 a 4 se slova "potřebná zdravotní péče" nahrazují slovy "péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním"; v § 2 odst. 2, § 10 odst. 1 písm. g), § 13 odst. 1 a 2, § 14 odst. 1 a § 19 odst. 2 se slova "potřebné zdravotní péče" nahrazují slovy "péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním"; v § 15 odst. 2 se slova "potřebnou zdravotní péči" nahrazují slovy "péči plně nebo částečně hrazenou zdravotním pojištěním".

      3. V § 2 odst. 3 v poslední větě se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "ministerstvo zdravotnictví (dále jen "ministerstvo")".

      4. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Osobní rozsah zdravotního pojištění

      (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Zavřít
MENU