160/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. května 1993 Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
160

ZÁKON

ze dne 19. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 5 odst. 1 písm. a) bod 4 zní:

      "4. náhrady škody,7)".

      2. V § 5 odst. 1 písm. a) se vypouštějí body 8 až 10.

      3. § 5 odst. 1 písm. c) a d) znějí:

"c)
osoby samostatně výdělečně činné je částka, kterou si sama určí, ne však méně než 35 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení;13) za příjem se považuje i podíl na společných příjmech.14) U společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti se za příjem uvedený ve větě první považuje podíl připadající na něj podle společenské smlouvy ze základu daně za společnost.15) Je-li osoba samostatně výdělečně činná současně též spolupracující osobou, považuje se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti též její podíl na společných příjmech podle písmene d),

d)
spolupracující osoby je částka, kterou určí osoba samostatně výdělečně činná, ne však méně než 35 % podílu spolupracující osoby na společných příjmech po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení a udržení,13)".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
Čl. V  
Čl. VI - Zrušovací ustanovení
Čl. VII  
Čl. VIII - Účinnost
Zavřít
MENU