157/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. května 1993 Nabývá účinnosti: 1. června 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs81/1993/1 Sb.


157

ZÁKON

ze dne 19. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb.,
zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona
České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

      "(5) Poplatníci s bydlištěm v zahraničí, kteří byli zahraničním subjektem vysláni jako odborníci (experti) se specifickými znalostmi za účelem poskytnutí odborné pomoci právnickým osobám se sídlem v tuzemsku a zdržují se v tuzemsku jen za účelem této odborné pomoci, jsou považováni za poplatníky s daňovou povinností vztahující se pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.".

      2. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1.

Doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

      "(2) Osvobození příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením správci daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. Osvobození se nepoužije ani v případě převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU