146/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. května 1993 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 29. dubna 1993 Nabývá účinnosti: 20. května 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
146

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 29. dubna 1993,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů


      Ministerstvo financí podle § 39 písm. e) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen "zákon") stanoví:


§ 1

(k § 3 zákona)

      (1) Příjmy získané vydáním nemovitostí nebo movité věci anebo majetkového práva, které nejsou předmětem daně, jsou také:

a)
příjmy získané oprávněnou osobou1) tím, že jí byl vydán základní podíl na majetku družstva,2)

b)
příjmy získané oprávněnou osobou1) z dalšího podílu na majetku družstva plynoucí z transformace,2) pokud byly ponechány v družstvu, které bude po transformaci působit dál,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - (k § 3 zákona)
§ 2 - (k § 25 zákona)
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU