122/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 25. března 1993 Nabývá účinnosti: 16. dubna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
122

ZÁKON

ze dne 25. března 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se mění a doplňuje takto:

      1. Za § 1 se vkládá § 1a, který zní:


"§ 1a

      Tohoto zákona nelze použít na uspořádání majetkových poměrů územního samosprávného celku nebo jiné právnické osoby zřízené zákonem, jestliže stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil.".

      2. § 4 odst. 1 zní:

      "(1) Návrh na prohlášení konkursu je oprávněn podat dlužník nebo kterýkoli z jeho věřitelů anebo další osoba, pokud tak stanoví zvláštní zákon.".

      3. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5f, které včetně nadpisu znějí:


"Ochranná lhůta

§ 5a

      (1) Ochrannou lhůtu povolí soud na návrh dlužníka.

      (2) Dlužník může navrhnout povolení ochranné lhůty do 15 dnů od doručení návrhu na prohlášení konkursu soudem, který podal věřitel nebo jiná osoba než dlužník. Podává-li návrh na prohlášení konkursu dlužník, může s tímto návrhem spojit návrh na povolení ochranné lhůty; později může tento návrh podat do 15 dnů od zahájení řízení.

      (3) Návrh na povolení ochranné lhůty musí, kromě obecných náležitostí podání, obsahovat i údaje, které se zapisují od obchodního rejstříku, seznam nemovitostí dlužníka včetně zástavních a podzástavních práv, seznam věřitelů s uvedením výše jejich pohledávek, a rozsah aktiv a pasiv k poslednímu dni předchozího měsíce.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU