121/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 25. března 1993 Nabývá účinnosti: 1. května 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
121

ZÁKON

ze dne 25. března 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb.,
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 odst. 3 zní:

      "(3) Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob)1) přijatých za jejich členy.".

Poznámka č. 1) pod čarou zní:
_____________________
"1)
§ 2 odst. 2 písm. a), b), d) obchodního zákoníku.".

      2. V § 3 odst. 5 se odkaz č. 1) na poznámku pod čarou u slova "zákona" označuje číslicí 2). Poznámka pod čarou č. 1) se označuje číslicí 2).
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU