114/1993 Sb.Zákon o Kanceláři prezidenta republiky

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. dubna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 24. března 1993 Nabývá účinnosti: 8. dubna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

114

ZÁKON

ze dne 24. března 1993

o Kanceláři prezidenta republiky


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

      (1) Zřizuje se Kancelář prezidenta republiky (dále jen "Kancelář"). Kancelář je právnickou osobou.

      (2) Kancelář je rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.


§ 2

      Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených

a)
s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,

b)
s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.


§ 3

      (1) Kancelář vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky; vykonává též právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákonné úpravy vlastnických vztahů.1)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU