89/1993 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 24. února 1993 Nabývá účinnosti: 15. března 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
89

ZÁKON

ze dne 24. února 1993

kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb.,
o cenných papírech      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Ustanovení § 93 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, zní:

"§ 93

      (1) Akcie, které se nabývají v první vlně kupónové privatizace,38a) se považují za akcie, o nichž bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 1. Lhůta, ve které jsou majitelé cenných papírů povinni odevzdat listinné cenné papíry, končí uplynutím dvou měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Na listinné cenné papíry mohou být tyto akcie přeměněny nejdříve po uplynutí tří let ode dne uplynutí lhůty podle předchozí věty.

      (2) Akcie, které se nabývají s použitím investičních kupónů podle zvláštních předpisů,6) musí být vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU