73/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. února 1993 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. února 1993 Nabývá účinnosti: 19. února 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 117/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 5. února 1993

o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku      Ministerstvo financí podle § 10 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., stanoví:


§ 1

Úhrada nákladů na státní vyrovnávací příspěvek1)

      (1) Plátci státního vyrovnávacího příspěvku2) (dále jen "příspěvek") použijí k úhradě příspěvku osobám, které mají na příspěvek nárok3) (dále jen "oprávněné osoby"), prostředky státního rozpočtu České republiky.

      (2) Prostředky k úhradě příspěvků čerpají plátci jednou měsíčně vždy před jimi stanoveným výplatním termínem4) jednou souhrnnou částkou pro všechny oprávněné osoby ze zvláštních výdajových účtů ministerstva financí České republiky vedených u České národní banky s kódem 0710 příkazem k inkasu předkládaným prostřednictvím své banky. Na příkazu k inkasu plátce uvede příslušné číslo účtu České národní banky z přehledu uvedeného v příloze této vyhlášky odpovídající jeho místní krajské příslušnosti a dále konstantní symbol 6418 a jako variabilní symbol počet oprávněných osob, na které se příspěvek čerpá. Plátce předloží bance příkaz k inkasu nejméně pět dní před stanoveným výplatním termínem příspěvku.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úhrada nákladů na státní vyrovnávací příspěvek1)
§ 2 - Způsob účtování
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha k vyhlášce - Přehled
Zavřít
MENU