68/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. února 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 27. ledna 1993 Nabývá účinnosti: 15. února 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs22/1993/4 Sb.68

ZÁKON

ze dne 27. ledna 1993

kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., a zákona č. 513/1991 SB., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 6 odst. 4 se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

      2. § 7 odst. 1 zní:

      "(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").".

      3. V § 9 odst. 2 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území Československé socialistické republiky".

      4. § 10 se vypouští.

      5. V § 11 odst. 2 se slova "nejvyšších soudů republik" nahrazují slovy "Nejvyššího soudu České republiky".

      6. § 11 odst. 4 se vypouští.

      7. V § 12 odst. 3 v poslední větě se slova "nejvyššímu soudu republiky" nahrazují slovy "Nejvyššímu soudu České republiky".

      8. V § 14 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu".

      9. § 20 včetně poznámky č. 7) zní:


"§ 20

      Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí zvláštním zákonem.7)


_________________________________
7)
Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Zavřít
MENU