38/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 139/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
38

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se v poznámce pod čarou č. 1) za slovo "majetku" vkládají slova "ve znění pozdějších předpisů.".

      2. § 2 zní:


"§ 2

      Pozemkovými úpravami2) se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.".

      3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a na jeho konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "pokud nejsou podle odstavce 2 z pozemkových úprav vyloučeny.".

      4. V § 3 se vkládají nové odstavce 2, 3 a 4, které znějí:

      "(2) Z pozemkových úprav jsou vyloučeny pozemky určené pro obranu státu, pro těžbu vyhrazených nerostů,2a) hřbitovy, pozemky zastavěné a určené k zastavění,2b) pozemky chráněné podle zvláštních předpisů.2c)

      (3) Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla pro celé katastrální území, které tvoří obvod pozemkových úprav.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU