35/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

35

ZÁKON

České národní rady
ze dne 21.prosince 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:Čl. I

        Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se mění a doplňuje takto:


      1. V § 1 odst. 1 se vypouštějí slova "státního rozpočtu České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "rozpočet federace")" a slova "a federálních účelových fondů".

V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

      "(4) Je-li zvláštním zákonem orgánu uvedenému v odstavci 3 svěřeno vybírání odvodů a poplatků sankční povahy, pokut a penále neuvedených v odstavci 1 a jsou-li tyto příjmy odváděny do rozpočtu republiky, do územních rozpočtů a fondů, postupuje se při jejich placení i vymáhání podle části šesté tohoto zákona.".

      2. V § 3 odst. 2 se slova "Občané České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "Občané České republiky".

      3. V § 4 odst. 1 se na konci odstavce připojuje nová věta, která zní: "Pro účely tohoto zákona se rozumí bydlištěm fyzické osoby místo trvalého pobytu.".

      4. § 4 odst. 2 zní:

      "(2) U fyzické osoby, která nemá na území České republiky bydliště, ani se zde obvykle nezdržuje, je místně příslušným správcem daně z příjmů fyzických osob Finanční úřad pro Prahu 1.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU