26/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs15/1993/1 Sb.

26

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku
a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 3 a 4 znějí:

      "(3) Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodními organizacemi a policejními institucemi a s bezpečnostními sbory jiných států.

      (4) Úkoly uvedené v odstavci 2 plní příslušníci policie (dále jen "policisté").".

      2. § 2 odst. 1 a 2 znějí:

      "(1) Policie plní tyto úkoly:

a)
chrání bezpečnost osob a majetku;

b)
spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;

c)
vede boj proti terorismu;

d)
odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele;

e)
koná vyšetřování a vyhledávání o trestných činech;

f)
zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu;

g)
zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod;

h)
zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů a ochranu objektů zvláštního významu;

i)
dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení;

j)
odhaluje přestupky, a pokud tak stanoví zvláštní zákon,1) přestupky objasňuje;
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Zavřít
MENU