18/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 340/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
18

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí      Česká národní rada usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, se mění a doplňuje takto:

      1. § 3 odst. 1, 2 a 3 zní:

      "(1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou

a)
věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"),

b)
věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen "movitý majetek").
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU