6/1993 Sb.Zákon České národní rady o České národní bance

Částka: 003 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
6

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17.prosince 1992

o České národní bance


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

      (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky.

      (2) Česká národní banka je právnickou osobou se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku.

      (3) Česká národní banka působí jako správní úřad v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony.1)

      (4) Česká národní banka má v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele.


§ 2

      Hlavním cílem České národní banky je zabezpečovat stabilitu české měny. Za tímto účelem Česká národní banka

a)
určuje měnovou politiku;

b)
vydává bankovky a mince;

c)
řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtovaní bank a pečuje o jejich plynulost a hospodárnost;

d)
vykonává dohled nad prováděním bankovních činností a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice;

e)
provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů.1)


§ 3

      (1)Česká národní banka je povinna podávat Parlamentu nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji.

      (2) Česká národní banka je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost.


ČÁST DRUHÁ

ORGANIZACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY


§ 4

      Českou národní banku tvoří

a)
ústředí se sídlem v Praze;

b)
pobočky;

c)
účelové organizační jednotky.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - VZTAH K VLÁDĚ
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST ČTVRTÁ - EMISE BANKOVEK A MINCÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - NÁSTROJE MĚNOVÉ REGULACE
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST ŠESTÁ - OBCHODY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
ČÁST SEDMÁ - PRAVOMOC ČESKÉ NÁRODNÍ BANKYV DEVIZOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
§ 35  
§ 36  
ČÁST OSMÁ - DALŠÍ ČINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
ČÁST DEVÁTÁ - BANKOVNÍ DOHLED
§ 44  
§ 45  
§ 46  
ČÁST DESÁTÁ - HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 47  
§ 48  
ČÁST JEDENÁCTÁ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 49  
§ 50  
ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
Zavřít
MENU