634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
634

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1992

o ochraně spotřebitele


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

      (1) Tento zákon stanoví některé podmínky podnikání1) významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů2) nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele.

      (2) Ustanovení zvláštních předpisů3) týkající se podmínek výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků a poskytování služeb nejsou tímto zákonem dotčena.

      (3) Tento zákon se vztahuje na prodej výrobků a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České a Slovenské Federativní Republiky. Na ostatní případy se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České a Slovenské Federativní Republiky.


§ 2

Vymezení některých pojmů

      (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)
spotřebitelem fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro přímou osobní spotřebu fyzických osob, zejména pro sebe a pro příslušníky své domácnosti,

b)
prodávajícím podnikatel,4) který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby,

c)
výrobcem podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil,

d)
dovozcem podnikatel, který dovezl výrobky do České a Slovenské Federativní Republiky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - POVINNOSTI PŘI PRODEJI VÝROBKŮ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
§ 3 - Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
§ 4 - Hygienické podmínky prodeje výrobků a poskytování služeb
§ 5 - Zabezpečení prodeje výrobků a poskytování služeb
§ 6 - Zákaz diskriminace spotřebitele
§ 7 - Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků
§ 8 - Zákaz klamání spotřebitele
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Omezení reklamy
ČÁST TŘETÍ - ÚKOLY VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 21 - Ochrana před nebezpečnými výrobky
§ 22 - Mimořádná regulační opatření
§ 23 - Dohled nad ochranou spotřebitele
§ 24 - Pokuty
ČÁST ČTVRTÁ - SDRUŽENÍ SPOTŘEBITELŮ A JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
§ 25 - Právní postavení
§ 26 - Oprávnění vůči orgánům veřejné správy
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27 - Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání
§ 28 - Vztah ke správnímu řádu
§ 29 - Účinnost
Zavřít
MENU