633/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
633

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění zákona č. 47/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které znějí:


"§ 22a

      (1) Soud na návrh osoby uvedené v § 5 odst. 1 a 2 rozhodne, že rehabilitace se vztahuje i na čin v § 2 odst. 1 neuvedený, za který byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest ve spojení s činem, na který se rehabilitace podle § 2 odst. 1 vztahuje, nejde-li o skutek uvedený v § 3 odst. 1 písm. b), c) a d) s výjimkou případů krajní nouze nebo nutné obrany a
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU