632/1992 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


632

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1992,

kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

V § 9 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, se

1

v odstavci 1 slova 31. prosince 1992 nahrazují slovy 31. prosince 1994;

2

v odstavcích 2 a 3 slova 31. prosince 1992 nahrazují slovy 31. prosince 1993.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v. r.

Kováč v. r.

Zavřít
MENU