592/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
592

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Oddíl I

§ 1

Účel zákona

      Tento zákon upravuje výši pojistného na všeobecné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné"), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění.


ČÁST PRVNÍ

POJISTNÉ

§ 2

Výše pojistného

      (1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

      (2) Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.


§ 3

Vyměřovací základ

      (1) Vyměřovacím základem u osoby v pracovním poměru nebo obdobném poměru (dále jen "zaměstnanec") je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem, popřípadě zaměstnavateli, má-li zaměstnanec několik pracovních poměrů, nebo vykonává-li vedlejší činnost,2) v souvislosti s výkonem zaměstnání, s výjimkou nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou

a)
náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem zaměstnání,3)

b)
náhrady škody,4) s výjimkou náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,

c)
náhrada mzdy5) při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby,

d)
příjmy z příležitostného zaměstnání.6)

      (2) Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance je minimální mzda pracovníků v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou (dále jen "minimální mzda")7) s výjimkou zaměstnanců s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, kterým se poskytují mimořádné výhody III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,8) kde je vyměřovacím základem skutečně dosažený příjem. Vyměřovacím základem za období, kdy bylo zaměstnanci poskytnuto neplacené pracovní volno,9) je jeho průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. Za období, kdy bylo zaměstnanci poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,10) s výjimkou mateřské dovolené a nepřítomnosti muže v práci po dobu, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle právních předpisů o nemocenském pojištění, se pojistné neplatí.
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I  
§ 1 - Účel zákona
ČÁST PRVNÍ - POJISTNÉ
§ 2 - Výše pojistného
§ 3 - Vyměřovací základ
§ 4 - Rozhodné období
§ 5 - Odvod pojistného za zaměstnance
§ 6  
§ 7 - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné
§ 8  
§ 9 - Odvod pojistného za osoby s vlastními příjmy
§ 10 - Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů
§ 11  
§ 12 - Odvod pojistného hrazeného státem
§ 13 - Odvod pojistného při souběhu činností
§ 14 - Přeplatek pojistného
§ 15  
§ 16 - Promlčení pojistného
§ 17 - Způsob placení pojistného
ČÁST DRUHÁ - PENÁLE
§ 18  
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - PŘEROZDĚLOVÁNÍ
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 22 - Kontrola placení pojistného
§ 23 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 24 - Povinnosti plátců pojistného
§ 25  
§ 26 - Pokuty
§ 27 - Vedení evidence pojištěnců
§ 28 - Tiskopisy
Oddíl II  
§ 29  
Oddíl III  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU