591/1992 Sb.Zákon České národní rady o cenných papírech

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
591

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o cenných papírech


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

SOUSTAVA CENNÝCH PAPÍRŮ

§ 1

      (1) Tento zákon se vztahuje na tyto druhy cenných papírů

a)
akcie,1)

b)
zatímní listy,2)

c)
podílové listy,3)

d)
dluhopisy,4) včetně vkladních listů5) a vkladových certifikátů (§ 76 odst. 2),

e)
investiční kupóny,6)

f)
kupóny (§ 12),

g)
směnky,7)

h)
šeky,7)

i)
cestovní šeky,8)

j)
náložné listy, včetně konosamentů,9)

k)
skladištní listy,10)

l)
jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními zákony.

      (2) Listinný cenný papír může být nahrazen zápisem do zákonem stanovené evidence cenných papírů (dále jen "zaknihovaný cenný papír"), stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon.

      (3) Zákonem stanovenou evidencí podle odstavce 2 je evidence vedená podle § 56 odst. 1 písm. a)střediskem cenných papírů (dále jen "středisko").

      (4) Zaknihovanými cennými papíry mohou být cenné papíry uvedené v odstavci 1 písm. a) až e).


§ 2

      (1) Jsou-li cenné papíry stejného druhu podle § 1 odst. 1 vydány stejnou osobou ve stejné formě (§ 3) a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.

      (2) Ustanovení tohoto zákona se vztahují, nevyplývá-li z nich nebo za zvláštních zákonů nebo z povahy věci něco jiného, na všechny druhy cenných papírů.


§ 3

      Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řád nebo na jméno. Zákon11) může určit, že lze cenný papír vydat jen v některé z uvedených forem.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SOUSTAVA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 4 - Náležitosti cenných papírů
§ 5 - Vydávání cenného papíru
§ 6 - Jmenovitá hodnota a kursy cenných papírů
§ 7 - Změny osoby majitele cenného papíru
§ 8 - Obchodování s cennými papíry a organizování trhu s cennými papíry
§ 9 - Přeměna podoby cenného papíru
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Kupóny
ČÁST DRUHÁ - SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH
HLAVA I - SMLOUVY O PŘEVODECH CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Převod cenných papírů
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem
HLAVA II - SMLOUVY O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÉHO PAPÍRU
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA III - SMLOUVY O ÚSCHOVĚ, SPRÁVĚ A ULOŽENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 34 - Smlouva o úschově cenných papírů
§ 35  
§ 36 - Smlouva o správě cenných papírů
§ 37 - Smlouva o uložení cenných papírů
§ 38 - Imobilizace cenných papírů
HLAVA IV - SMLOUVA O ZASTAVENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
ČÁST TŘETÍ - TRH S CENNÝMI PAPÍRY
HLAVA I - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
HLAVA II - MAKLÉŘ
§ 49  
HLAVA III - ORGANIZÁTOR MIMOBURZOVNÍHO TRHU
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
HLAVA IV - STŘEDISKO
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
ČÁST ČTVRTÁ - VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA FINANČNÍHO TRHU
§ 79 - Čestnost obchodu s cennými papíry
§ 80 - Informační povinnost emitenta
§ 81 - Využívání důvěrných informací
§ 82 - Státní dozor
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Opatření k nápravě a pokuty
§ 87  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
Zavřít
MENU