590/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
590

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1.
V § 1 se za slova "působnost orgánů státní správy České republiky v sociálním zabezpečení" vkládají slova "a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti," a na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".

2.
V § 4 odst. 2 se slova "posudkové komise okresní správy sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "lékaře okresní správy sociálního zabezpečení, s výjimkou rozhodnutí podle § 8a odst. 4".

3.
§ 5 písm. b) zní:

"b)
vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona,30)".

4.
V § 6 odst. 4 písm. a) č. 6 se vypouštějí slova "včetně lázeňské péče".

5.
§ 6 odst. 4 písm. a) č. 7 zní:

"7.
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení,".

6.
V § 6 odst. 4 písm. a) č. 10 se vypouštějí slova "a penále".

7.
V § 6 odst. 4 písm. a) se připojuje nové č. 20, které zní:

"20.
o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech stanovených tímto zákonem.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
Zavřít
MENU