589/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
589

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:§ 1

        Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodovém zabezpečení a pojistné na nemocenském pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné").§ 2

        Pojistné je příjmem státního rozpočtu České republiky. Příjmem státního rozpočtu České republiky jsou též penále (§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a pokuty (§ 22) ukládané podle tohoto zákona.§ 3

Poplatníci pojistného

        (1) Pojistné jsou povinni platit tito poplatníci:


a)   organizace, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, anebo sice méně, avšak evidenci mezd pro ně vede jiná fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců,

b)   malé organizace, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance a nesplňují podmínky uvedené pod písmenem a),

c)   zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí


1.
pracovníci v pracovním poměru,

2.
pracovníci činní v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak není takto označen nebo nemá všechny náležitosti předepsané pro vznik pracovního poměru,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Poplatníci pojistného
§ 4 - Pojistné
§ 5 - Vyměřovací základ
§ 6 - Rozhodné období
§ 7 - Sazby pojistného
§ 8 - Odvod pojistnéh
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Přeplatek pojistného
§ 18 - Promlčení pojistného
§ 19 - Způsob placení pojistného
§ 20 - Penále
§ 21 - Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení
§ 22 - Pokuty
§ 23 - Počítání času
§ 24 - Tiskopisy
§ 25 - Zvláštní ustanovení
§ 26 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU