587/1992 Sb.Zákon České národní rady o spotřebních daních

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 353/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
587

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o spotřebních daních


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Úvodní ustanovení

      (1) Tento zákon stanoví podmínky zdaňování uhlovodíkových paliv a maziv, lihu a lihovin, piva, vína a tabákových výrobků (dále jen "vybrané výrobky") spotřebními daněmi (dále jen "daň").

      (2) Vybrané výrobky se zdaňují podle tohoto zákona jednorázově.


§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
tuzemskem území České republiky,

b)
zahraničím to území, které není tuzemskem,

c)
vývozem vybraných výrobků jejich propuštění do volného oběhu1) v zahraničí nebo do záznamního oběhu2) v zahraničí za účelem přepracování nebo úpravy a potvrzení o jejich konečném nebo dočasném dopravení do zahraničí,

d)
dovozem vybraných výrobků propuštění do volného oběhu1) v tuzemsku nebo do záznamního oběhu2) v tuzemsku za účelem přepracování nebo úpravy,

e)
správcem daně příslušný finanční orgán;3) při dovozu vybraných výrobků celnice,4)

f)
vyskladněním

1.
fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně (§ 3) pro splnění smluvního závazku,5) případně pro organizační složky nebo provozovny,6) ve kterých se uskutečňuje prodej vybraných výrobků,

2.
použití vybraných výrobků pro výrobu výrobků, které nejsou předmětem daně,

3.
použití vybraných výrobků pro vlastní potřebu plátce daně, příslušníků domácnosti a osob blízkých,7) jeho zaměstnanců, členů a společníků, dále použití vybraných výrobků uvedených v § 35 pro přímou spotřebu nebo fyzické vydání v prostorách, kde jsou tyto vybrané výrobky uskladněny, s výjimkou vyskladnění podle bodů 1 a 5,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Plátci
§ 4 - Předmět daně
§ 5 - Vznik daňové povinnosti
§ 6 - Základ daně
§ 7 - Sazby daně
§ 8 - Osvobození od daně
§ 9  
§ 10 - Vystavování daňových dokladů
§ 11 - Výpočet daně
§ 12 - Nárok na vrácení daně
§ 13 - Daňové přiznání
§ 14 - Zdaňovací období, odvod a splatnost daně
§ 15 - Registrace a oznamovací povinnost
§ 16 - Penále, pokuty a zvýšení daně
§ 17 - Daňové řízení
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - DAŇ Z UHLOVODÍKOVÝCH PALIV A MAZIV
§ 18 - Plátci
§ 19 - Předmět daně
§ 20 - Vznik daňové povinnosti
§ 21 - Základ daně
§ 22 - Sazby daně
§ 23 - Osvobození od daně
HLAVA II - DAŇ Z LIHU A LIHOVIN
§ 24 - Plátci
§ 25 - Předmět daně
§ 26 - Vznik daňové povinnosti
§ 27 - Základ daně
§ 28 - Sazby daně
§ 29 - Osvobození od daně
§ 30 - Registrace a oznamovací povinnost
HLAVA III - DAŇ Z PIVA
§ 31 - Předmět daně
§ 32 - Základ daně
§ 33 - Sazby daně
HLAVA IV - DAŇ Z VÍNA
§ 34 - Plátci
§ 35 - Předmět daně
§ 36 - Základ daně
§ 37 - Sazby daně
HLAVA V - DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 38 - Předmět daně
§ 39 - Základ daně
§ 40 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 41 - Přechodná ustanovení
§ 42 - Platnost dosavadních předpisů
§ 43  
Zavřít
MENU