584/1992 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 1992 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
584

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 30. listopadu 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy


      Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 501/1992 Sb.) a podle § 391 a § 391a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 158/1992 Sb.), stanoví:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, se mění a doplňuje takto:

1.
V § 3 odst. 4 se slova "federální ministerstvo zahraničních věcí" nahrazují slovy "ministerstvo zahraničních vztahů České republiky".

2.
V § 3 se vypouští odstavec 5.

3.
Poznámka č. 1) se vypouští.

4.
V § 4 se slova "justiční (notářští) čekatelé" nahrazují slovy "justiční čekatelé".

5.
V § 6 odst. 2 se vkládají nová písmena i) až k), která znějí:

"i)
úkony a rozhodování v řízení o dědictví, nejde-li o ustanovení správce dědictví nebo jeho části podle § 175e odst. 4 o. s. ř., o postup podle § 175k o. s. ř., o odnětí věci podle § 175zb o. s. ř., o vrácení věci podle § 175zd o. s. ř., o dědictví, jehož obecná cena je vyšší než 5 miliónů Kčs, o dědictví, které se nachází v cizině, nebo o dědictví po zůstaviteli, který žil v cizině,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU