523/1992 Sb.Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. listopadu 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1992 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
523

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1992

o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Tento zákon upravuje

a)
poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb (dále jen "daně"), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen "daňové poradenství"),

b)
vznik, postavení a působnost Komory daňových poradců České republiky (dále jen "komora").


§ 2

      Tímto zákonem nejsou dotčena oprávnění advokátů, komerčních právníků a auditorů, popřípadě jiných osob a orgánů, upravená zvláštními předpisy.1) Dotčeno není ani právo fyzické nebo právnické osoby požádat o právní pomoc a finančně ekonomickou radu ve věcech daní a ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, i jinou fyzickou osobu než je daňový poradce; tato jiná osoba však nesmí poskytovat uvedenou pomoc nebo rady soustavně za účelem dosažení zisku,2) nejde-li o osoby uvedené ve větě první.


ČÁST DRUHÁ

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

§ 3

Základní ustanovení

      (1) Daňové poradenství fyzické nebo právnické osobě (dále jen "klient") poskytuje daňový poradce.

      (2) Daňovým poradcem je fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců (dále jen "seznam"); seznam vede komora.

      (3) Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem a klientem. Za poskytnutí daňového poradenství náleží daňovému poradci odměna, jejíž výši si obě smluvní strany dohodnou. Dohoda, kterou je odměna za poskytnutí daňového poradenství sjednaná jako podíl na docíleném snížení daně, daňové úspoře nebo daňové úlevě, popřípadě jako podíl na ukazatelích výsledku činnosti, nebo je sjednána formou věcného plnění, je neplatná.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
§ 3 - Základní ustanovení
§ 4 - Oprávnění k výkonu daňového poradenství
§ 5 - Kvalifikační zkouška
§ 6 - Práva a povinnosti daňového poradce
§ 7 - Seznam daňových poradců
§ 8 - Pozastavení výkonu daňového poradenství
ČÁST TŘETÍ - KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 9 - Komora
§ 10 - Orgány komory
§ 11 - Působnost komory
ČÁST ČTVRTÁ - SANKCE
§ 12 - Disciplinární opatření
§ 13 - Řízení o sankcích
§ 14 - Odvolání
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU