512/1992 Sb.Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 103 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 19. listopadu 1992 Autor předpisu: Předseda parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 449/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
512

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

vyhlašuje

s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 146/1971 Sb., zákonem České národní rady č. 96/1977 Sb., zákonem České národní rady č. 143/1991 Sb. a zákonem České národní rady č. 270/1992 Sb.


ZÁKON

o myslivosti


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      Myslivost je činnost ochraňující, využívající a zkvalitňující přírodní bohatství na úseku ochrany, zušlechťování, chovu a lovu zvěře a jejích životních podmínek a je nedílnou součástí souboru hospodářských činností prováděných v přírodě.


ČÁST PRVNÍ

PRÁVO MYSLIVOSTI

§ 2

      (1) Právo myslivosti je souhrnem práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo zhaslou zvěř, sbírat shozy paroží a vejce zvěře pernaté a užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. Právo myslivosti lze vykonávat pouze podle tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.

      (2) vlastník honebního pozemku může při přenechání pozemku do nájmu přenechat nájemci, který je československou fyzickou1) nebo československou právnickou2) osobou, do nájmu i právo myslivosti; podnájem práva myslivosti je zakázán.


§ 3 a 4

zrušeny


ČÁST DRUHÁ


HONITBY, OBORY A SAMOSTATNÉ BAŽANTNICE

§ 5

      (1) Právo myslivosti je možno vykonávat pouze na honebních pozemcích, které okresní úřad uznal za honitbu, oboru nebo samostatnou bažantnici.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - PRÁVO MYSLIVOSTI
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - HONITBY, OBORY A SAMOSTATNÉ BAŽANTNICE
§ 5  
§ 6  
§ 6a  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - zrušen
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - VYUŽITÍ PRÁVA MYSLIVOSTI
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - ZVĚŘ
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA MYSLIVOSTI
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 22a  
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - MYSLIVECKÁ HOSPODAŘENÍ A LOV A JEJICH PLÁNOVÁNÍ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
ČÁST SEDMÁ - POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ
§ 31  
§ 32  
ČÁST OSMÁ - ZUŽITKOVÁNÍ ZVĚŘE
§ 33  
ČÁST DEVÁTÁ - ŠKODY ZPŮSOBENÉ VÝKONEM PRÁVA MYSLIVOSTI A ZVĚŘÍ
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
ČÁST DESÁTÁ - ŘÍZENÍ MYSLIVOSTI
§ 38  
§ 38a  
ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 43  
§ 44  
§ 44a - Přechodná ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
§ 44b - Přechodná ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 270/1992 Sb.
§ 44c  
§ 44d  
§ 44e  
§ 44f  
§ 44g  
§ 45  
§ 45a - Zrušovací ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 270/1992 Sb.
§ 46  
Zavřít
MENU