501/1992 Sb.Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 100 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 12. listopadu 1992 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 24/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
501

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ


vyhlašuje

úplné znění občanského soudního řádu ze dne 4. prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 6. dubna 1967 č. 36 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 158 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1973 č. 49 Sb., zákonem ze dne 26. března 1975 č. 20 Sb., zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 133 Sb., zákonem ze dne 4. května 1990 č. 180 Sb., zákonem ze dne 11. července 1991 č. 328 Sb., zákonem ze dne 5. listopadu 1991 č. 519 Sb. a zákonem ze dne 28. dubna 1992 č. 263 Sb.
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům spoluobčanů.


§ 2

      V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci, provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně, a zaměřují svou činnost k tomu, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo zneužíváno na úkor těchto osob.


§ 3

      Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.


§ 4-zrušen§ 5

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4-zrušen  
§ 5  
§ 6  
HLAVA DRUHÁ - SOUDY
§ 7 - Pravomoc
§ 8  
§ 8a - Spory o pravomoc
§ 9 - Příslušnost
§ 10  
§ 10a  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Vyloučení soudců
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA TŘETÍ - ÚČAST NA ŘÍZENÍ
§ 18 - Účastníci
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - a) na základě zákona
§ 23  
§ 24 - b) na základě plné moci
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - c) na základě rozhodnutí
§ 30  
§ 31  
§ 35 - Účast prokurátora
HLAVA ČTVRTÁ - ÚKONY SOUDU A ÚČASTNÍKŮ
§ 36  
§ 36a  
§ 36b  
§ 36c  
§ 36d  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Úkony účastníků
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Doručování
§ 46  
§ 47  
§ 47a  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 50a - Uveřejňování vyhlášek
§ 51 - Předvolání a předvádění
§ 52  
§ 53 - Pořádkové opatření
§ 54  
§ 55 - Lhůty
§ 56  
§ 57  
§ 58  
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST SOUDU
HLAVA PRVNÍ - PŘEDBĚŽNÁ ŘÍZENÍ
§ 67 - Smírčí řízení
§ 68  
§ 69  
§ 73 - Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
HLAVA DRUHÁ - PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU
§ 74 - Předběžná opatření
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Zajištění důkazu
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI
HLAVA PRVNÍ - PRŮBĚH ŘÍZENÍ
§ 79 - Zahájení řízení
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Místní příslušnost
§ 85  
§ 85a  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 89a  
§ 90 - Účastníci
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95 - Úkony účastníků ve věci samé
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100 - Průběh řízení
§ 101  
§ 102  
§ 103 - Zkoumání podmínek řízení
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Překážky postupu řízení
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112 - Spojení věcí
§ 113  
§ 114 - Příprava jednání
§ 115 - Jednání
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
HLAVA DRUHÁ - DOKAZOVÁNÍ
§ 120 - Důkazní povinnost
§ 121  
§ 122 - Provádění důkazů
§ 123  
§ 124  
§ 125 - Důkazní prostředky
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132 - Hodnocení důkazů
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
HLAVA TŘETÍ - NÁKLADY ŘÍZENÍ
§ 137 - Druhy nákladů řízení
§ 138  
§ 139  
§ 140 - Placení nákladů řízení
§ 141  
§ 142 - Náhrada nákladů řízení
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151 - Rozhodnutí o nákladech řízení
§ 151a  
HLAVA ČTVRTÁ - ROZHODNUTÍ
§ 152 - Rozsudek
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166  
§ 167 - Usnesení
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172 - Platební rozkaz
§ 173  
§ 174  
§ 175  
HLAVA PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 175a - Řízení o dědictví
§ 175b  
§ 175c  
§ 175d  
§ 175e  
§ 175f  
§ 175g  
§ 175h  
§ 175i  
§ 175j  
§ 175k  
§ 175l  
§ 175m  
§ 175n  
§ 175o  
§ 175p  
§ 175q  
§ 175r  
§ 175s  
§ 175t  
§ 175u  
§ 175v  
§ 175w  
§ 175x  
§ 175y  
§ 175z  
§ 175za - Činnost notářů v řízení o dědictví
§ 175zb  
§ 175zc  
§ 175zd  
§ 176 - Péče soudu o nezletilé
§ 177  
§ 178  
§ 179  
§ 180  
§ 181 - Řízení o osvojení
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 185a - Řízení o úschovách
§ 185b  
§ 185c  
§ 185d  
§ 185e  
§ 185f  
§ 185g  
§ 185h  
§ 185i - Řízení o umoření listin
§ 185j  
§ 185k  
§ 185l  
§ 185m  
§ 185n  
§ 185o  
§ 185p  
§ 185q  
§ 185r  
§ 185s  
§ 186 - Řízení o způsobilosti k právním úkonům
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 191a - Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
§ 191b  
§ 191c  
§ 191d  
§ 191e  
§ 191f  
§ 191g  
§ 192 - Řízení opatrovnické
§ 193  
§ 194 - Řízení o povolení uzavřít manželství
§ 195 - Řízení o prohlášení za mrtvého
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 200a - Řízení ve věcech obchodního rejstříku
§ 200b  
§ 200c  
§ 200d  
§ 200e - Řízení o některých otázkách obchodních společností a družstev
§ 200f - Řízení ve věcech voličských seznamů
§ 200g  
§ 200h - Řízení ve věcech sdružování v politických stranách a politických hnutích
ČÁST ČTVRTÁ - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
HLAVA PRVNÍ - ODVOLÁNÍ
§ 201 - Podání odvolání
§ 202  
§ 204 - § 203 - zrušen
§ 205  
§ 206  
§ 207 - Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět
§ 208  
§ 209 - Úkony soudu prvního stupně
§ 210  
§ 210a  
§ 211 - Řízení u odvolacího soudu
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215  
§ 216  
§ 218 - Rozhodnutí o odvolání
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224 - Náklady odvolacího řízení
§ 225 - Další průběh řízení
§ 226  
§ 227 - zrušen
HLAVA DRUHÁ - OBNOVA ŘÍZENÍ
§ 228 - Přípustnost
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232 - Řízení o obnově
§ 233  
§ 234  
§ 235  
HLAVA TŘETÍ - DOVOLÁNÍ
§ 236 - Přípustnost dovolání
§ 237  
§ 238  
§ 239  
§ 240 - Podání dovolání
§ 241  
§ 242 - Řízení o dovolacího soudu
§ 243  
§ 243a  
§ 243b  
§ 243c  
§ 243d  
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 246a  
§ 246b  
§ 246c  
HLAVA DRUHÁ - ROZHODNUTÍ O ŽALOBÁCH PROTI ROZHODNUTÍM SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§ 247  
§ 248  
§ 249  
§ 250  
§ 250a  
§ 250b  
§ 250c  
§ 250d  
§ 250e  
§ 250f  
§ 250h  
§ 250i  
§ 250j  
§ 250k  
§ 259g  
HLAVA TŘETÍ - ROZHODOVÁNÍO OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH PROTIROZHODNUTÍM SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§ 250l  
§ 250m  
§ 250n  
§ 250o  
§ 250p  
§ 250q  
§ 250r  
§ 250s  
ČÁST ŠESTÁ - VÝKON ROZHODNUTÍ
HLAVA PRVNÍ - NAŘÍZENÍ A PROVEDENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ
§ 251 - Předpoklady výkonu rozhodnutí
§ 252  
§ 253  
§ 254  
§ 255 - Účastníci řízení
§ 256  
§ 257 - Způsoby výkonu rozhodnutí
§ 258  
§ 259 - Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
§ 260  
§ 261 - Nařízení výkonu rozhodnutí
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265 - Provedení výkonu rozhodnutí
§ 266  
§ 267  
§ 268 - Zastavení výkonu rozhodnutí
§ 269  
§ 270 - Náklady výkonu rozhodnutí
§ 271  
§ 272 - Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
§ 273  
§ 274 - Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí
§ 275  
HLAVA DRUHÁ - SRÁŽKY ZE MZDY
§ 276 - Rozsah srážek
§ 277  
§ 278  
§ 279  
§ 280  
§ 281  
§ 282 - Nařízení a provádění srážek
§ 283  
§ 284  
§ 285  
§ 286  
§ 287  
§ 288  
§ 289 - Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí
§ 290  
§ 291 - Výplata provedených srážek
§ 292  
§ 293 - Změna plátce mzdy
§ 294  
§ 295  
§ 296  
§ 297 - Několik plátců mzdy
§ 298  
§ 299 - Srážky z jiných příjmů
§ 300  
§ 301  
§ 302  
HLAVA TŘETÍ - PŘIKÁZÁNÍ POHLEDÁVKY
§ 303 - u peněžního ústavu
§ 305 - § 304 - zrušen
§ 306  
§ 307  
§ 308  
§ 309  
§ 310  
§ 311  
§ 312 - Přikázání jiných peněžitých pohledávek
§ 313  
§ 314  
§ 315  
§ 316  
§ 317 - Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí
§ 319 - § 318 - zrušen
§ 320 - Postižení jiných majetkových práv
HLAVA ČTVRTÁ - PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ A NEMOVITOSTÍ
§ 321 - Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí
§ 322  
§ 323 - Prodej movitých věcí
§ 324  
§ 325  
§ 325a  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 328a  
§ 328b  
§ 329  
§ 330  
§ 331  
§ 332  
§ 333 - Hotové peníze a jiné věci, u nichž nedochází k prodeji
§ 334  
§ 335 - Prodej nemovitostí
§ 335a  
§ 336  
§ 336a  
§ 336b  
§ 336c  
§ 336d  
§ 336e  
§ 336f  
§ 336g  
§ 336h  
§ 336i  
§ 336j  
§ 336k  
§ 336l  
§ 336m  
§ 336n  
§ 336o  
§ 336p  
§ 337  
§ 337a  
§ 337b  
§ 337c  
§ 337d  
§ 337e  
§ 338 - Prodej spoluvlastnického podílu
HLAVA PÁTÁ - ZŘÍZENÍ SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO
§ 338a - PRÁVA NA NEMOVITOSTECH
§ 338b  
HLAVA ŠESTÁ - USPOKOJENÍ PRÁV NA NEPENĚŽITÉ PLNĚNÍ
§ 339 - Návrh
§ 340 - Vyklizení
§ 341  
§ 342  
§ 343  
§ 344  
§ 345 - Odebrání věci
§ 346  
§ 347  
§ 348 - Rozdělení společné věci
§ 349  
§ 350 - Provedení prací a výkonů
§ 351  
ČÁST SEDMÁ - JINÁ ČINNOST SOUDU
§ 352  
ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 355 - Přechodná ustanovení
§ 356  
§ 357  
§ 358  
§ 359  
§ 360  
§ 361  
§ 362  
§ 363  
§ 364  
§ 365  
§ 366  
§ 367  
§ 368  
§ 369  
§ 370  
§ 371  
§ 372  
§ 373 - Zmocňovací ustanovení
§ 374  
§ 374a  
§ 375 - Zrušovací ustanovení
§ 376 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU