499/1992 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku

Částka: 098 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. října 1992 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 1. října 1992 Nabývá účinnosti: 29. října 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 457/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
499

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 1. října 1992

o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku


      Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 6 odst. 4 a § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Vyhláška upravuje

a)
bližší podmínky odborné způsobilosti pro posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí, postup při jejím ověřování a udělování osvědčení,

b)
způsob a průběh veřejného projednání posudku.


ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, POSTUP PŘI JEJÍM OVĚŘOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ

§ 2

Odborná způsobilost

      (1) Odbornou způsobilostí pro posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "odborná způsobilost") se pro účely této vyhlášky rozumí odborná způsobilost pro zpracování dokumentace o hodnocení vlivů stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí1) (dále jen "dokumentace") a posudku.2)

      (2) Právnická osoba, jakož i fyzická osoba, která je podnikatelem, nemá-li sama osvědčení odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"), může zpracovávat dokumentaci a posudek jen prostřednictvím osob s tímto osvědčením.


§ 3

Podmínky odborné způsobilosti


      (1) Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo") v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky vydá osvědčení3) tomu, kdo:
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, POSTUP PŘI JEJÍM OVĚŘOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ
§ 2 - Odborná způsobilost
§ 3 - Podmínky odborné způsobilosti
§ 4 - Postup při ověřování odborné způsobilosti
§ 5  
§ 6 - Udělování osvědčení
§ 7 - Změny a odnětí osvědčení
§ 8 - Zánik osvědčení
§ 9 - Úhrada nákladů
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - ZPŮSOB A PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ POSUDKU
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 15  
§ 16  
Příloha č. 1 - Znalosti požadované u zkoušky odborné způsobilosti pro zpracování dokumentace a posudku
Příloha č. 2 - Zkušební řád pro ověřování odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí
Zavřít
MENU