440/1992 Sb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 087 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 14. září 1992 Autor předpisu: Předseda parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 20. prosince 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
440

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

      Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména z hlediska hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti práce a provozu, ochrany pracovního prostředí, jakož i podmínky používání výbušnin a upravit organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

ČÁST DRUHÁ

HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

ODDÍL PRVNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY

§ 2

Hornická činnost

      Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí

a)
vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),1)

b)
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

c)
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

d)
úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

e)
zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),

f)
zvláštní zásahy do zemské kůry,2)

g)
zajišťování a likvidace starých důlních děl.3)

§ 3

Činnost prováděná hornickým způsobem

      Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
ČÁST DRUHÁ - HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
ODDÍL PRVNÍ - ZÁKLADNÍ POJMY
§ 2 - Hornická činnost
§ 3 - Činnost prováděná hornickým způsobem
§ 3a - Organizace
§ 4 - Odstranění pochybností
ODDÍL DRUHÝ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKY HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
§ 5 - Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 6  
§ 7 - Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii
§ 8 - Technická zařízení
ODDÍL TŘETÍ - POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI
§ 9 - Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly
§ 10 - Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů
§ 11 - Zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 12 - zrušen
§ 13 - Zajišťování a likvidace starých důlních děl
§ 14 - Důlně měřická a geologická dokumentace
§ 15 - Vstup na cizí nemovitosti
§ 16  
§ 17 - Řízení o povolení hornické činnosti
§ 18  
ODDÍL ČTVRTÝ - ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
§ 19 - Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu
§ 20 - Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem
ČÁST TŘETÍ - VÝBUŠNINY
§ 21 - Základní pojmy
§ 22 - Zacházení s výbušninami
§ 23 - Výroba výbušnin a pomůcek
§ 24 - Uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu
§ 25 - Nabývání a odběr výbušnin
§ 26 - Přeprava a přenášení výbušnin
§ 27 - Provádění prací spojených s použitím výbušnin
§ 28  
§ 29 - Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin
§ 30 - Sklady výbušnin
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Evidence výbušnin
§ 34 - Způsobilost k zacházení s výbušninami
§ 35 - Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení
§ 36  
§ 36a - Povinnosti organizací vyrábějících a zpracovávajících výbušniny
§ 37 - Zvláštní ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA
§ 38 - Organizace státní báňské správy
§ 39 - Působnost orgánů státní báňské správy
§ 40 - Český báňský úřad
§ 41 - Obvodní báňské úřady
§ 42 - Báňští inspektoři
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 44 - Sankce
§ 44a  
§ 45  
§ 46 - Vztah ke správnímu řádu
§ 47 - Přechodná ustanovení
§ 47a - Přechodná ustanovení k úpravám účinným od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
§ 48 - Zrušovací ustanovení
§ 48a - Zrušovací ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
§ 49 - Účinnost
Zavřít
MENU