368/1992 Sb.Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 634/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 16. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
368

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992

o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

       Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky"), vybírané a vyměřované orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti1) a státními archivy (dále jen "správními orgány").


§ 2

Předmět poplatků

      Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů a písemně učiněná podání, jejichž vyřízení si vyžaduje rozhodnutí ve správním nebo daňovém řízení (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.


§ 3

Poplatník

      (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

      (2) Vznikne-li více poplatníků za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.


§ 4

Sazby poplatků

      Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.


§ 5

Základ procentního poplatku

      (1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2) Nelze-li cenu takto zjistit, je základem procentního poplatku cena obvyklá v místě a čase provedení úkonu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Předmět poplatků
§ 3 - Poplatník
§ 4 - Sazby poplatků
§ 5 - Základ procentního poplatku
§ 6 - Splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
§ 7 - Způsob placení poplatku
§ 8 - Vrácení poplatku
§ 9 - Osvobození od poplatku
§ 10 - Řízení
§ 11 - Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Zavřít
MENU