361/1992 Sb.Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 074 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 10. července 1992 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 13. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 221/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
361

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění zákona ze dne 18. prosince 1959 č. 76 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených Ústavou Československé socialistické republiky ze dne 11. července 1960 č. 100 Sb., ve znění ústavního zákona ze dne 20. dubna 1990 č. 101 Sb., ústavním zákonem o československé federaci ze dne 27. října 1968 č. 143 Sb.,ve znění ústavního zákona ze dne 20. prosince 1970 č. 125 Sb., ústavním zákonem o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky, ze dne 19.července 1990 č. 296 Sb., zákonem ze dne 5. června 1969 č. 59 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 150 Sb., zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., zákonem ze dne 21. června 1978 č. 65 Sb., zákonem ze dne 14. března 1990 č. 74 Sb., zákonem ze dne 15. května 1991 č. 228 Sb., zákonem ze dne 30. ledna 1992 č. 77 Sb. a zákonem ze dne 23.dubna1992 č. 226Sb.


ZÁKON

o některých služebních poměrech vojáků


      Národní shromáždění Republiky československé se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

      Zákon upravuje některé právní poměry občanů České a Slovenské Federativní Republiky, konajících službu v ozbrojených silách České a Slovenské Federativní Republiky od počátku výkonu a po celou dobu trvání i po ukončení jejich vojenské činné služby.


DÍL 1

VOJENSKÁ PŘÍSAHA, OBČANSKÁ A POLITICKÁ PRÁVA VOJÁKŮ

§ 2

      (1) Vojenská přísaha je slavnostním závazkem k plnění povinností při obraně státu, vyplývajících pro vojáky zejména z ústavy, zákonů, vojenských řádů a rozkazů.
. . .

Obsah předpisu:
DÍL 1 - VOJENSKÁ PŘÍSAHA, OBČANSKÁ A POLITICKÁ PRÁVA VOJÁKŮ
§ 2  
§ 2a - Petiční právo
§ 2b - Sdružovací právo
§ 2c  
§ 1  
DÍL II - VOJENSKÉ HODNOSTI
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Jmenování a povýšení do hodnosti
§ 6 - Odnětí vyšší hodnosti
§ 7 - Propůjčení hodnosti
§ 8 - Zrušen
DÍL III - VOJENSKÝ STEJNOKROJ
§ 9  
DÍL IV - USTANOVOVÁNÍ VOJÁKŮ DO FUNKCÍ
§ 10  
§ 10a - Odvolání z funkce
§ 10b - Zproštění výkonu funkce
§ 10c - Přerušení výkonu funkce
§ 10d  
§ 10e - Hodnocení
DÍL V - DOBA ZAMĚSTNÁNÍ A DOVOLENÁ
§ 11 - Služba a zaměstnání
§ 12 - Dovolená
§ 12a  
§ 12b  
§ 12c  
§ 12d  
DÍL VI - VOJENSKÉ KÁZEŇSKÉ PRÁVO
§ 13  
§ 14 - Rozsah vojenské kázeňské pravomoci
§ 15 - Kázeňské odměny
§ 16 - Kázeňský přestupek
§ 17 - Kázeňské tresty
§ 17a - Trest vězení
§ 18 - Ukládání kázeňských trestů
§ 19 - Zrušen
§ 20 - Odvolání
§ 21  
§ 21a  
§ 22  
DÍL VII - VOJÁCI Z POVOLÁNÍ
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Vznik, přerušení a zánik služebního poměru
§ 26 - Propuštění ze služebního poměru
§ 26a - Zákaz propuštění
§ 27  
§ 28  
§ 28a  
§ 29  
§ 29a  
§ 30  
§ 31  
§ 31a - Zrušen
§ 32  
DÍL VIII - PENĚŽITÉ DÁVKY
§ 33 - Výsluhový příspěvek
§ 33a - Odchodné
§ 33b - Úmrtné
§ 33c - Organizace a řízení
§ 33d - Společná ustanovení
DÍL IX - Použití zbraně
§ 34  
§ 34a - Náhrada škody
DÍL X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Zrušen
§ 39  
§ 40  
Zavřít
MENU