360/1992 Sb.Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. května 1992 Nabývá účinnosti: 7. července 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
360

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. května 1992

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Tento zákon upravuje

a)
postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,

b)
postavení práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

c)
způsob a podmínky udělování autorizace,

d)
vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komora").


§ 2

      (1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě.

      (2) Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností1) ve výstavbě.

      (3) Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen "autorizované osoby"), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.

      (4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti.2)

      (5) Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů3) mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona.ČÁST DRUHÁ

AUTORIZACE

§ 3

      Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - AUTORIZACE
§ 3  
§ 4 - Autorizovaný architekt
§ 5 - Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik
§ 6  
§ 7 - Udělování autorizace
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB
§ 12 - Práva a povinnosti autorizovaných osob
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Působnost autorizovaných osob
§ 18  
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST
§ 20  
§ 21 - Disciplinární řízení
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - KOMORY
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
Zavřít
MENU