357/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 340/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
357

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:§ 1

Úvodní ustanovení

        Tento zákon upravuje

a)   daň dědickou,

b)   daň darovací,

c)   daň z převodu nemovitostí.


ČÁST PRVNÍ

ODDÍL PRVNÍ

DAŇ DĚDICKÁ

§ 2

Poplatník

        Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.§ 3

Předmět daně

        (1) Předmětem daně dědické je nabytí movitých a nemovitých věcí, bytů, nebytových prostor, cenných papírů, peněžních prostředků v československé a cizí měně, pohledávek majetkových práv a jiných majetkových hodnot děděním.

        (2) Z nemovitého majetku, který je v tuzemsku, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitého majetku, který je v cizině, se daň nevybírá.

        (3) Byl-li zůstavitel v době své smrti československým občanem, vybírá se daň z veškerého jeho movitého majetku, včetně movitého majetku, který je v cizině. Nebyl-li zůstavitel v době své smrti československým státním občanem, vybírá se daň z jeho movitého majetku, pokud je v tuzemsku.

        (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.§ 4

Základ daně

        (1) Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem po odečtení prokázaných dluhů zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí. Ze základu daně se odečtou též přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, cena jiných povinností uložených v řízení o dědictví, jakož i dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině, byl-li tento majetek též předmětem daně.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ  
ODDÍL PRVNÍ - DAŇ DĚDICKÁ
§ 2 - Poplatník
§ 3 - Předmět daně
§ 4 - Základ daně
ODDÍL DRUHÝ - DAŇ DAROVACÍ
§ 5 - Poplatník
§ 6 - Předmět daně
§ 7 - Základ daně
ODDÍL TŘETÍ - DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
§ 8 - Poplatník
§ 9 - Předmět daně
§ 10 - Základ daně
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 11 - Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
§ 12 - Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny
§ 13 - Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do II. skupiny
§ 14 - Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny
§ 15 - Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do III. skupiny
§ 16 - Věcná břemena, opětující se plnění
§ 17 - Minimální výše a zaokrouhlování daní
§ 18  
§ 19 - Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
§ 20  
§ 21 - Daňové přiznání
§ 22 - Cena nemovitosti platná pro účely tohoto zákona
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Zavřít
MENU