344/1992 Sb.Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 256/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
344

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7.května 1992

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:ČÁST PRVNÍ

KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

        (1) Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen "katastr").

        (2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu1) (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.§ 2

        (1) V katastru se evidují

a)   katastrální území,

b)   pozemky členěné podle druhů, a to orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy,

c)   stavby spojené se zemí pevným základem, a to

1.   stavby, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo,

2.   stavby, kterým popisné nebo evidenční číslo přiděleno nebylo,

aa)   seskupené na pozemku téhož vlastníka a užívané pro jiné než bytové účely, s výjimkou drobných staveb,2) jen v souboru geodetických informací,

bb)   jejichž obvod tvoří vlastnickou hranici nebo hranici druhu pozemku a které jsou na pozemcích ve vlastnictví téhož vlastníka, s výjimkou drobných staveb,2)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA KATASTRU
§ 5 - Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru
§ 6 - Prověřování změn údajů katastru
§ 7 - Revize údajů katastru
§ 8 - Oprava chyb v katastrálním operátu
§ 9 - Ověřování
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI VLASTNÍKŮ A JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH, OBCÍ A STÁTNÍCH ORGÁNŮ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
§ 13 - Důvody obnovy katastrálního operátu
§ 14 - Zjišťování průběhu hranic
§ 15 - Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací
§ 16 - Námitky
§ 17 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
ČÁST PÁTÁ - GEODETICKÉ PRÁCE A GEOMETRICKÉ PLÁNY
§ 18  
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU A VEŘEJNOST KATASTRU
§ 20  
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
§ 22  
ČÁST OSMÁ - PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU KATASTRU
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
Zavřít
MENU