343/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 29. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. září 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 499/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
343

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974Sb. o archivnictví


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví, se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 včetně nadpisu zní:


"§ 1

Úvodní ustanovení

      Účelem tohoto zákona je vytvořit předpoklady pro další rozvoj archivnictví, aby zajišťovalo bezpečné zachování archivního bohatství budoucím generacím.".

      2. V § 2 odst. 1 zní:

      "(1) Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických osob i z činnosti fyzických osob a které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu.".

      3. V § 2 odst. 2 se vypouští slovo "dokumentární".

      4. V § 4 odst. 1 věta prvá zní: "Vláda České republiky může nařízením prohlásit za národní kulturní památky nejvýznamnější z archiválií uznaných za kulturní památky.".

      5. § 5 včetně nadpisu zní:


"§ 5

Archiválie jako součást Jednotného archivního fondu

      Archiválie, které jsou na území České republiky vedeny v evidenci, jsou součástí Jednotného archivního fondu.".

      6. V § 6 odst. 1, 2, 4 a 5 znějí:

      "(1) Státní orgány, obce, jiné právnické osoby, jakož i fyzické osoby při provozování podnikatelské činnosti1) (dále jen "původci") jsou povinny zajišťovat odbornou správu písemností vzešlých z jejich činnosti, popřípadě z činnosti jejich předchůdců (včetně písemností došlých); dbají při tom o řádnou spisovou evidenci, o účelné a bezpečné uložení písemností a o jejich řádné vyřazování při skartačním řízení.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU