341/1992 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 21. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 447/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
341

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 21. května 1992

o báňské záchranné službě


      Český báňský úřad stanoví podle § 7 odst. 9 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah platnosti

      Vyhláška se vztahuje na fyzické a právnické osoby,1) které provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem2) a mají povinnost zajistit báňskou záchrannou službu3) (dále jen "organizace").


§ 2

Výklad pojmů

      Pro účely této vyhlášky se považuje za

a)
důl provozní celek, který zpravidla tvoří z hlediska větrání samostatnou technickou jednotku bez ohledu na to, jak je po stránce organizační nazýván; pojem důl je rovnocenný pojmu podzemní stavba pro organizace provádějící podzemní práce hornickým způsobem. V případě pochybnosti rozhodne Český báňský úřad,

b)
důl s jednoduchými poměry neuhelný důl, důl v průzkumu, výstavbě, zajišťování nebo likvidaci a dále důl, ve kterém jsou prováděny zvláštní zásahy do zemské kůry.4) V případě pochybnosti rozhodne Český báňský úřad,

c)
základnu prostor vymezený pro nástup báňských záchranářů do zásahu a jejich odpočinek, který zároveň slouží na přechodné uskladnění dýchacích přístrojů a ostatního vybavení báňských záchranářů mezi jednotlivými zásahy a má spojení s vedoucím likvidace havárie nebo dispečerem,

d)
vzdělání příslušného směru úspěšné ukončení školy, ve které se vyučují technické obory potřebné k vykonávání té hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pro které je báňská záchranná stanice zřízena.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Výklad pojmů
ČÁST DRUHÁ - ZAJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE A ÚKOLY BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
§ 3 - Báňská záchranná služba
§ 4 - Revírní báňská záchranná stanice
§ 5 - Závodní báňská záchranná stanice
§ 6 - Úkoly báňské záchranné služby
§ 7 - Úkoly revírní báňské záchranné stanice
§ 8 - Úkoly závodní báňské záchranné stanice
ČÁST TŘETÍ - VYBAVENÍ A UMÍSTĚNÍ BÁŇSKÝCH ZÁCHRANNÝCH STANIC
§ 9 - Odpovědnost za vybavení báňských záchranných stanic
§ 10 - Vybavení revírní báňské záchranné stanice
§ 11 - Vybavení závodní báňské záchranné stanice
§ 12 - Dýchací a oživovací přístroje
§ 13 - Umístění báňských záchranných stanic
ČÁST ČTVRTÁ - BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY
§ 14 - Členové báňského záchranného sboru
§ 15 - Báňský záchranář
§ 16 - Báňský záchranný sbor revírní báňské záchranné stanice
§ 17 - Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice
§ 18 - Báňský záchranný sbor státní báňské správy
ČÁST PÁTÁ - VÝKON BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
§ 19 - Služební řády báňských záchranných stanic
§ 20 - Pohotovostní služba
§ 21 - Svolání báňského záchranného sboru
§ 22 - Zásady záchranářského zásahu v dole
§ 23 - Zásady záchranářského zásahu na povrchu
§ 24 - Doklady a záznamy
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25 - Zvláštní oddíly specialistů báňských záchranných sborů
§ 26 - Štáb báňské záchranné služby
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
§ 29 - Účinnost
Zavřít
MENU