338/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 4. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
338

ZÁKON

České národní rady

ze dne 4. května 1992

o dani z nemovitostí


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří

a)   daň z pozemků,

b)   daň ze staveb.


ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z POZEMKŮ

§ 2

Předmět daně

        (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v evidenci nemovitostí.1)

        (2) Předmětem daně z pozemků nejsou:

a)   části zastavěných ploch a nádvoří,1) které jsou zastavěny stavbami podléhajícími dani ze staveb,

b)   lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,2)

c)   vodní plochy 1) s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

d)   pozemky určené pro ochranu státu.3)


§ 3

Poplatníci daně

        (1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky (dále jen "stát"), je poplatníkem daně právnická osoba, která má právo hospodaření4) nebo zřízeno právo trvalého užívání.5) U pronajatých pozemků, jejichž hranice v terénu ani v mapách evidence nemovitostí neexistují, neboť jsou sloučeny do větších celků, je poplatníkem daně nájemce. U pozemků spravovaných Pozemkovým fondem České republiky, které jsou pronajaty, je poplatníkem daně nájemce.

        (2) V případě, že vlastník pozemku není znám nebo při pozemkových úpravách byl pozemek přidělen do časově omezeného nájmu, je poplatníkem daně uživatel.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Poplatníci daně
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazba daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ ZE STAVEB
§ 7 - Předmět daně
§ 8 - Poplatníci daně
§ 9 - Osvobození od daně
§ 10 - Základ daně
§ 11 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 12 - Úlevy na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Zaokrouhlování
§ 15 - Placení daně
§ 16 - Správa daně
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU