337/1992 Sb.Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 280/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
337

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992

o správě daní a poplatků


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah působnosti

      (1) Tento zákon upravuje správu daní, poplatků a odvodů s výjimkou odvodů příspěvkových organizací (dále jen "daně"), které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky (dále jen "rozpočet republiky"), státního rozpočtu České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "rozpočet federace"), rozpočtů obcí, rozpočtů okresních úřadů (dále jen "územní rozpočty"), státních fondů České republiky a federálních účelových fondů (dále jen "fondy").

      (2) Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat, nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době.

      (3) Podle tohoto zákona postupují územní finanční orgány1) a další správní i jiné státní orgány České republiky, jakož i orgány obcí v České republice věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní (dále jen "správce daně"), daňové subjekty, jakož i třetí osoby stanovené v tomto zákoně.


§ 2

Základní zásady daňového řízení

      (1) Při správě daně jednají správci daně v řízení o daních (dále jen "daňové řízení") v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají při tom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Základní zásady daňového řízení
§ 3 - Úřední jazyk
§ 4 - Místní příslušnost
§ 5 - Dožádání a delegace
§ 6 - Daňové subjekty
§ 7 - Osoby zúčastněné na řízení
§ 8 - Svědci a osoby přezvědné
§ 9 - Způsobilost k jednání
§ 10 - Zastupování
§ 11 - Vyloučení ze zastupování
§ 12 - Protokol o ústním jednání
§ 13 - Úřední záznam
§ 14 - Lhůty
§ 15 - Místní šetření
§ 16 - Daňová kontrola
§ 17 - Doručování
§ 18 - Doručování do ciziny
§ 19 - Doručení veřejnou vyhláškou
§ 20 - Doručení hromadným předpisným seznamem
§ 21 - Zahájení řízení
§ 22 - Postoupení
§ 23 - Nahlížení do spisů
§ 24 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 25 - Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost
§ 26 - Vyloučení pracovníků správce daně
§ 27 - Zastavení řízení
§ 28 - Předběžná otázka
§ 29 - Předvolání a předvedení
§ 30 - Náklady řízení
§ 31 - Dokazování
§ 32 - Rozhodnutí
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ
§ 33 - Registrační povinnost daňových subjektů
§ 34 - Součinnost třetích osob
§ 35 - Ukončení činnosti
§ 36 - Vyhledávací činnost
§ 37 - Pokuty
§ 38 - Pozastavení činnosti
§ 39 - Záznamní povinnost
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ VYMĚŘOVACÍ
§ 40 - Daňové přiznání a hlášení
§ 41 - Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení
§ 42 - Přiznání k majetku
§ 43 - Vytýkací řízení
§ 44 - Stanovení daně v případě nepodání daňového přiznání nebo hlášení
§ 45 - Zákaz přenosu daňové povinnosti
§ 46 - Vyměření daně a její dodatečné vyměření
§ 47 - Lhůty pro vyměření
ČÁST ČTVRTÁ - ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
§ 48 - Odvolání
§ 49 - Postup správce daně
§ 50 - Postup odvolacího orgánu
§ 51 - Stížnost
§ 52 - Námitka
§ 53 - Reklamace
ČÁST PÁTÁ - MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
§ 54 - Obnova řízení
§ 55 - Postup při obnově řízení
§ 56 - Opravy zřejmých omylů a nesprávností
ČÁST ŠESTÁ - PLACENÍ DANÍ
§ 57 - Základní pojmy
§ 58 - Příslušenství daně
§ 59 - Způsob placení daní
§ 60 - Posečkání daně a povolení splátek
§ 61 - Den platby
§ 62 - Evidence daní
§ 63 - Daňové nedoplatky a penále
§ 64 - Přeplatky a úrok
§ 65 - Prominutí daňového nedoplatku
§ 66 - Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost
§ 67 - Zálohy
§ 68 - Zvýšení daně
§ 69 - Vybírání daně srážkou
§ 70 - Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky
§ 71 - Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
§ 72 - Zástavní právo
§ 73 - Vymáhání daňových nedoplatků
ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM DANÍ
HLAVA PRVNÍ - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
§ 74 - Registrace pro účely daně z přidané hodnoty
§ 75 - Vybírání daně
HLAVA DRUHÁ - SPOTŘEBNÍ DANĚ
§ 76 - Povinnosti daňových subjektů spojené s kontrolou výroby a oběhu lihu
HLAVA TŘETÍ - DAŇ Z PŘÍJMŮ
Oddíl první - Daň z příjmů fyzických osob
§ 77 - Daňové přiznání
§ 78 - Zaokrouhlování
§ 79 - Minimální výše daně
§ 80 - Placení daně
§ 81 - Vybírání a placení daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 82 - Roční zúčtování záloh
§ 83 - Odpovědnost plátců daně
§ 84 - Povinnosti plátců daní
§ 85 - Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a dopravného
§ 86 - Způsob prokazování nezdanitelných částek ze základu daně a dopravného
§ 87 - Daň vybíraná srážkou
§ 88 - Zajištění daně
Oddíl druhý - Daň z příjmů právnických osob
§ 89 - Placení záloh a splatnost daně
§ 90 - Daň vybíraná srážkou
Oddíl třetí - Společná ustanovení
§ 91  
HLAVA ČTVRTÁ - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
§ 92 - Daňové přiznání
§ 93 - Vyměření daně
HLAVA PÁTÁ - SILNIČNÍ DAŇ
§ 94 - Daňové přiznání a vyměření daně
§ 95 - Průkaz o zaplacení daně
ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
Zavřít
MENU